ABOUT PAL

 

    噪音振動量測服務 

    

 

貝爾聲學科技提供最豐富的噪音振動量測服務,無論是依據國際標準、 國家標準、業界標準、

或是各類標章要求的測試規範,我們都有豐富的測試經驗來為您服務。      

 

       

主要的服務項目包括:

 

 

聲壓量測 more

 

聲功率量測 more

 

聲音品質量測 more

 

振動量測 more

 

噪音標準制定諮詢 more